Jingyi Hu

Contact

Email: Jingyi.Hu-a18

https://www.linkedin.com/in/jingyi-hu-8b878a29b/

 


RUB Research School, Microbial Substrate Conversion (MiCon) fellow